AVOCAT SPECIALIZAT ÎN DREPT PENAL

Membru al Baroului București din 2010

Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului
Profilul avocatului

Avocat Trafic de Arme

Traficul și celelalte operațiuni ilicite privind circulația armele letale sau neletale și a munițiilor sunt sancționate de art. 342, 347 din Codul penal. Regimul juridic al armelor și munițiilor este reglementat de Legea nr. 295/2004. În procesul penal te poate ajuta un avocat specializat – avocat trafic de arme.

Prin armă se înțelege orice obiect sau dispozitiv a cărui funcționare determină aruncarea unuia sau mai multor proiectile, substanțe explozive, aprinse sau luminoase, amestecuri incendiare ori împrăștierea de gaze nocive, iritante sau de neutralizare, în măsura în care se regăsește în una dintre categoriile prevăzute în anexa la Legea nr. 295/2004.

Prin muniție se înțelege muniția completă sau componentele acesteia,  care sunt folosite într-o armă de foc, cu condiția ca aceste componente să facă ele însele obiectul unei autorizații.

drept penal avocat trafic de arme
drept penal avocat trafic de arme

Prin armă de foc se înțelege orice armă portabilă cu țeavă care poate arunca, este concepută să arunce sau poate fi transformată să arunce alice, un glonț ori un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie; se consideră că un obiect poate fi transformat pentru a arunca o alice, un glonț sau un proiectil prin acțiunea unui combustibil de propulsie dacă are aspectul unei arme de foc și, ca urmare a construcției sale sau a materialului din care este confecționat, poate fi transformat în acest scop; nu sunt incluse în definiția armelor de foc armele prevăzute în categoriile D și E din anexa la Legea nr. 295/2004.

Armele și munițiile interzise sunt acele arme și muniții a căror procurare, deținere, port și folosire sunt interzise persoanelor fizice și juridice, cu excepția colecționarilor de arme, în cazul armelor din categoria A pct. 6, 7 din anexa la Legea nr. 295/2004, precum și a instituțiilor publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice și securității naționale, a unităților aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, înființate prin acte normative, a muzeelor, a armurierilor autorizați, colecționarilor de arme, precum și a companiilor naționale și societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, constituite prin acte normative în vederea producerii acestui tip de armament și muniție. Sunt incluse în categoria armelor interzise următoarele arme: instrumentele și lansatoarele militare cu efect exploziv sau incendiar; armele de foc automate; armele de foc lungi, semiautomate, concepute inițial pentru tragere de la nivelul umărului, a căror lungime poate fi redusă la mai puțin de 60 cm fără ca acestea să își piardă funcționalitatea, cu ajutorul unui pat rabatabil sau telescopic sau al unui pat ce poate fi demontat fără a folosi unelte, precum și alte arme prevăzute în categoria A din anexa la Legea nr. 295/2004.

Armele și munițiile letale sunt acele arme și muniții a căror utilizare pot cauza moartea persoanelor. Sunt incluse în categoria armelor letale următoarele arme: armele de foc scurte cu tragere foc cu foc, cu percuție centrală; armele de foc lungi, semiautomate, ale căror încărcătoare și camere pot conține împreună mai mult de trei cartușe în cazul armelor de foc cu percuție pe ramă și mai mult de trei, dar mai puțin de 12 cartușe în cazul armelor de foc cu percuție centrală; armele de foc scurte semiautomate sau cu repetiție, cu percuție pe ramă; armele de foc lungi cu țeava netedă, cu tragere foc cu foc, precum și alte arme prevăzute în categoria B din anexa la Legea nr. 295/2004.

Armele și munițiile neletale sunt acele arme și muniții destinate pentru un scop utilitar sau pentru agrement, confecționate astfel încât, prin utilizarea lor, să nu se cauzeze moartea persoanelor. Totuși, unele arme neletale, dar supuse autorizării, pot avea potențial letal – se prezumă că arma poate avea potențial letal atunci când este folosită asupra unei persoane de la o distanță mai mică de 5 metri sau când se execută foc de armă asupra organelor vitale ale persoanei, în special spre zona capului. Sunt incluse în categoria armelor neletale supuse autorizării următoarele arme: armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc; armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului metalic folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s, precum și alte arme prevăzute în categoria C din anexa la Legea nr. 295/2004.

Prin operațiunile cu arme și muniții se înțelege producerea, confecționarea, asamblarea, intermedierea, modificarea, prelucrarea, repararea, experimentarea, vânzarea, cumpărarea, închirierea, schimbul, donația, comodatul, sponsorizarea, importul, exportul, transportul, tranzitul, transferul, transbordarea, depozitarea, casarea și distrugerea armelor de foc și  munițiilor pentru acestea.

Potrivit Directivei 2017/853/UE a Parlamentului European și a Consiliului, adoptată la data de 17 mai 2017, prin „trafic ilicit” se înțelege achiziționarea, vânzarea, livrarea, circulația sau transferul armelor de foc, al componentelor esențiale ale acestora sau al muniției din sau pe teritoriul unui stat membru către teritoriul unui alt stat membru, dacă oricare dintre statele membre în cauză nu autorizează acest lucru sau dacă armele de foc sau munițiile nu sunt marcate corespunzător, în conformitate cu prevederile Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme.

Text Legal Trafic Arme. Codul Penal

Articolul 342. Nerespectarea regimului armelor și al munițiilor

(1) Deținerea, portul, confecționarea, precum și orice operațiune privind circulația armelor letale, a munițiilor, mecanismelor sau dispozitivelor acestora sau funcționarea atelierelor de reparare a armelor letale, fără drept, se pedepsesc cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Deținerea sau portul fără drept de arme neletale din categoria celor supuse autorizării se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

(3) Sustragerea armelor sau munițiilor prevăzute în alin. (1) și alin. (2) se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.

(4) Portul armelor prevăzute în alin. (1) și alin. (2), fără drept, în sediul autorităților publice, instituțiilor publice sau al altor persoane juridice de interes public ori în spațiile rezervate desfășurării procesului electoral, se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea unor drepturi.

(5) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) și alin. (3) au ca obiect arme interzise sau muniții, mecanisme ori dispozitive ale acestora, limitele speciale ale pedepsei se majorează cu o treime.

(6) Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

(7) Fabricarea sau asamblarea de arme letale, de piese sau de muniție pentru acestea: a) din orice componente esențiale traficate ilicit; b) fără o autorizație eliberată de către o autoritate competentă a statului membru în care are loc fabricarea sau asamblarea; c) fără marcarea armelor letale asamblate la data producerii lor, în conformitate cu prevederile legale, se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.

Articolul 347. Sancționarea tentativei

Tentativa la infracțiunile prevăzute în art. 342 alin. (1) și (3), art. 345 alin. (1) și (2), art. 346 alin. (1) și (2), precum și în art. 346^1 se pedepsește.

Text Legal Trafic Arme. Legea nr. 295/2004

Condiţii cu privire la procurarea şi înstrăinarea armelor letale, precum şi a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

Articolul 14. Categoriile de persoane fizice care pot fi autorizate să procure arme letale

(1) Persoanele fizice de cetățenie română care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) pot fi autorizate, la cerere, să procure arme letale.

(2) Armele de apărare şi pază pot fi procurate numai de către urmatoarele categorii de persoane: a) demnitarii, magistrații, diplomații, militarii şi polițiștii, pe perioada cât sunt în activitate şi după pensionare, trecerea în rezervă sau retragere, după caz, cu excepţia situaţiei în care aceștia şi-au pierdut calitatea din motive imputabile lor; b) persoanele prevăzute de lege, care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorităţii publice, pe perioada în care au această calitate, cu excepţia personalului de pază din cadrul societăților specializate de pază; c) persoanele incluse în programe de protecţie a martorilor, pe perioada în care au această calitate.

(3) Armele de vânătoare pot fi procurate de către vânători şi colecționarii de arme.

(4) Armele de tir pot fi procurate de către sportivii şi antrenorii de tir, precum şi de către vânătorii şi colecționarii de arme. Vânătorii pot procura numai arme de tir din categoria armelor lungi.

(5) Armele de colecție letale, aflate în stare de functionare, pot fi procurate numai de către colecționarii de arme.

(6) Procurarea armelor prevăzute la alin. (2)-(5) se poate realiza prin cumpărare, donație, moștenire, închiriere sau comodat, după caz.

Articolul 15. Condiţii de acordare a autorizației de procurare a armelor letale

(1) Autorizația de procurare a armelor letale se acordă persoanelor prevăzute la art. 14 alin. (2)-(5), dacă îndeplinesc, cumulativ, urmatoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) dovedesc necesitatea procurării armelor, în funcție de destinaţia acestora, prin documente justificative stabilite în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; c) nu au fost condamnate, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 1 an, pentru infracțiuni comise cu intenție; d) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, prevăzute în Codul penal, Partea specială, titlurile I-III, titlurile X şi XI şi la art. 239, 264, 266-272, 279-281, 312 şi 317-322, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, de prezenta lege, precum şi pentru orice alte infracţiuni săvârşite cu violenţă; e) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical şi nu suferă de alte afecţiuni stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, care ar putea pune în pericol propria viaţa sau a altora, dacă ar deține sau ar folosi arme şi muniții; f) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente; g) au absolvit un curs de instruire teoretică şi practică, organizat de o persoană juridică autorizată pentru aceasta activitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi; h) nu au săvârșit vreuna dintre contravențiile pentru care legea prevede revocarea dreptului de procurare, deținere sau, după caz, port şi folosire a armelor; i) nu au pierdut, anterior, arme letale, din motive imputabile lor, procurate în condiţiile prezentei legi.

(2) Cererea de eliberare a autorizației de procurare a armelor se depune de către solicitant la Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti sau la inspectoratul județean de poliție în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul şi se soluționează în termen de 45 de zile de la data primirii acesteia.

(3) Dacă autoritatea competentă cu soluționarea cererii constată că nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (1), solicitantului i se refuză autorizarea de procurare a armei şi i se comunică, în scris, în termenul prevăzut la alin. (2), soluția adoptată, precum şi motivele care au stat la baza acesteia.

(4) Soluția prevăzută la alin. (3) este supusă controlului judecătoresc, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare, şi poate fi atacată în termen de 15 zile de la data la care a fost adusă la cunoştinţa solicitantului.

(5) Ordinul ministrului sănătăţii prevăzut la alin. (1) lit. e) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Articolul 17. Valabilitatea autorizației de procurare a armelor

(1) Autorizația de procurare a armelor se eliberează cu o valabilitate de 90 de zile, care poate fi prelungită de către autoritatea care a emis-o, pentru motive temeinice, pentru o nouă perioadă de până la 90 de zile.

(2) Dacă titularul autorizației de procurare a armelor nu a procurat armele la sfârşitul celor două perioade de câte 90 de zile, prevăzute la alin. (1), poate solicita, în scris, acordarea unei noi autorizaţii de procurare a armelor, fără a mai fi necesar să facă dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. a), g) şi i).

Articolul 18. Condiţiile exercitării dreptului conferit prin autorizația de procurare a armelor

(1) Titularul autorizației de procurare a armelor poate procura, în termenul de valabilitate a acesteia, tipul de armă şi cantitatea înscrise în document, de la orice armurier autorizat să comercializeze în România arme letale, precum şi de la orice persoană din străinătate autorizată, care comercializează în condiţiile legii din țara în care se află arme din această categorie.

(2) Procurarea armelor de la altă persoană fizică sau juridică se poate face numai prin intermediul unui armurier dintre cei prevăzuţi la alin. (1).

(3) În situaţia în care titularul autorizației de procurare a armelor procură armele din străinătate, acesta le poate introduce în România numai prin punctele de trecere a frontierei de stat, care se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 19. Obligaţia titularului autorizației de procurare a armelor, care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa

În cazul în care titularul autorizației de procurare a armei îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, în termen de 5 zile de la data schimbării, să anunțe despre aceasta organul de poliție în a cărui rază de competenţă teritorială se află noul domiciliu sau, după caz, noua reşedinţa.

Articolul 23. Înstrăinarea armelor letale

Persoanele care deţin arme letale procurate în condiţiile prezentei legi le pot înstrăina numai prin intermediul armurierilor din România, autorizați să comercializeze astfel de arme.

Condiţii cu privire la deținerea, portul şi utilizarea armelor letale, precum şi a muniției aferente de către persoanele fizice de cetățenie română

Articolul 24. Solicitarea acordării permisului de armă şi a înscrierii armei în permisul de armă

(1) Persoana care a procurat, în condiţiile legii, arme letale are obligaţia ca, în termen de 10 zile de la data procurării, să se prezinte la organul de politie în a cărui raza de competenţă se află domiciliul său, după caz, reşedinţa acestuia, în vederea solicitării acordării permisului de armă sau, după caz, pentru înscrierea armei în permisul de armă al cărui titular este deţinătorul.

(2) În cazul în care arma a fost procurată din străinătate, termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data introducerii acesteia în România, certificată prin documentele vamale.

(3) Cu ocazia solicitării prevăzute la alin. (1), precum şi cu ocazia vizelor periodice ale permisului de arma, titularul autorizației de procurare a armei are obligaţia să prezinte organului de poliție competent fiecare armă, împreună cu câte 5 cartușe corespunzătoare calibrului fiecărei arme, în vederea înregistrării proiectilului şi a tubului-martor în evidențele operative ale Inspectoratului General al Politiei Române. Procedura operaţiunii de înregistrare a proiectilului şi a tubului-martor se stabilește în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 25. Acordarea dreptului de deținere sau, după caz, de port şi folosire a armei

(1) În funcție de scopul pentru care a solicitat autorizarea procurării armei, autorităţile competente pot acorda solicitantului dreptul de deținere sau, după caz, de port sau folosire a armei procurate, făcând menţiune, în mod expres, despre aceasta în conţinutul permisului de armă.

(2) Dreptul de deținere a armei se poate acorda numai pentru armele de vânătoare, de tir, de colecție sau de autoapărare şi conferă titularului posibilitatea de a păstra arma la domiciliul sau reşedinţa înscrisă în documentul de identitate, în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Dreptul de a purta şi folosi arme se poate acorda numai pentru armele de apărare şi pază, de vânătoare şi de tir şi conferă titularului posibilitatea de a purta asupra sa arma şi de a o folosi în scopul pentru care a fost autorizată procurarea acesteia, precum şi în caz de legitimă apărare sau stare de necesitate, în condiţiile prezentei legi.

Articolul 33. Condiţiile de păstrare şi port ale armelor letale

(1) Titularul dreptului de a purta şi folosi arme de apărare şi pază are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate, astfel încât să nu permită accesul la aceasta al persoanelor neautorizate.

(2) Păstrarea armei prevăzute la alin. (1), la domiciliul sau reşedinţa deţinătorului, se face în locuri special destinate, omologate în condiţiile prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de către titularul permisului, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: a) trebuie să fie asigurată şi să nu fie armată; b) să aibă efectuată inspecţia tehnică periodică şi să nu prezinte defecțiuni, cu excepţia situaţiei în care este transportată la armurier; c) trebuie să stea în permanență introdusă în toc, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, sa o utilizeze; d) să se afle în permanență numai asupra sa şi să nu fie înmânată, sub nici o formă, altor persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliție competente, precum şi personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, precum şi în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege; e) deţinătorul să nu se afle sub influenţa bauturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau să nu sufere de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol, în condiţiile în care poarta arma asupra sa.

Articolul 34. Limitele exercitării uzului de armă

(1) Titularii dreptului de a purta şi folosi armele de apărare şi pază pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Folosirea armelor de apărare şi pază în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

Articolul 35. Obligaţii în cazul efectuării uzului de armă

(1) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să acționeze imediat, pentru a se acorda primul ajutor şi asistenţa medicală persoanelor rănite.

(2) Persoana care a făcut uz de armă este obligată să anunțe de îndată cel mai apropiat organ de poliție, indiferent dacă au rezultat sau nu victime ori pagube materiale.

(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), precum şi în cea prevăzută la art. 29 alin. (4), organul de poliție sesizat are obligaţia să efectueze cercetarea la faţa locului şi a circumstantelor în care s-a produs evenimentul. Arma care a fost folosită rămâne în custodia organului de poliție care desfăşoară cercetarea, până la încheierea acesteia.

(4) Prevederile alin. (2) şi (3) nu se aplică în cazul în care s-a facut uz de armă, în condiţiile prevăzute la art. 34 alin. (2), cu excepţia situaţiei în care, în urma folosirii armei, au rezultat victime umane.

Articolul 36. Păstrarea, portul şi folosirea armelor letale de către persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor

Persoanele incluse într-un program de protecţie a martorilor pot păstra, purta şi folosi armele înscrise în permisul de armă numai în condiţiile stabilite în protocolul de protecţie, cu aplicarea corespunzătoare a prevederilor art. 33-35.

Articolul 43. Portul şi folosirea armelor de către persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorităţii publice

Condiţiile în care persoanele care îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorităţii publice pot purta şi folosi arme letale, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, se stabilesc prin legile speciale care reglementează atribuţiile acestora.

Articolul 48. Autorizarea călătoriilor în străinătate cu armele letale şi muniția corespunzătoare

(1) Persoana care deține, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care dorește să călătorească în străinătate cu acestea poate solicita organului de poliție care i-a acordat permisul de armă eliberarea unei autorizaţii în baza careia organele poliției de frontieră permit ieşirea de pe teritoriul României cu armele şi muniția înscrise în autorizație, făcând menţiune despre acestea în documentul de calatorie al titularului.

(2) Armele de apărare şi pază pot fi scoase de pe teritoriul României numai de către persoanele prevăzute la art. 43, în condiţiile prevăzute la art. 50.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia ca, la întoarcerea în România, să prezinte la frontieră toate armele înscrise în documentul de călătorie, pe care le-au deținut la ieşirea din țară. În cazul în care, pe perioada șederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul trebuie să prezinte, la întoarcere, cu ocazia controlului pentru trecerea frontierei de stat române, documente autentice, eliberate de organele de poliție competente din statul în care s-a produs evenimentul, care să certifice faptul că persoana a reclamat pierderea, furtul sau, după caz, distrugerea armei, organele poliției de frontieră având obligaţia să facă menţiune despre aceasta în documentul de călătorie şi să informeze în scris Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) În situaţia în care, pe perioada șederii în străinătate, armele înscrise în documentul de călătorie au fost pierdute, furate sau distruse, titularul are obligaţia ca, în termen de 3 zile de la intrarea în țară, să se prezinte personal la organul de poliție care i-a eliberat permisul de armă şi să depună o declarație cu privire la evenimentul produs, împreună cu o copie autentificată a documentului corespunzător, emis de organele competente din statul în care s-a produs evenimentul.

Articolul 49. Eliberarea autorizației de scoatere de pe teritoriul României a armelor letale

(1) Autorizația prevăzută la art. 48 alin. (1) se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiţii:a) este titular al unui permis de armă pentru armele şi muniția care urmează să fie înscrise în documentul de călătorie;b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească în străinătate cu armele şi muniția pentru care solicită înscrierea în documentul de călătorie.

(2) Autorizația prevăzută la art. 48 alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la titularul acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Cu ocazia eliberării autorizației, organul de poliție competent trebuie să informeze Inspectoratul General al Poliției de Frontieră cu privire la datele prevăzute la alin. (2).

(4) Documentele care trebuie să însoțească cererea pentru înscrierea armelor în documentul de călătorie, procedura de acordare a autorizației prevăzute la art. 48 alin. (1), precum şi cea de înscriere a armelor şi muniției în documentul de călătorie, perioadele şi condiţiile în care titularul poate călători în străinătate cu armele înscrise în acest document, precum şi termenul de soluționare a cererii se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 50. Autorizarea călătoriilor în străinătate în interes de serviciu, cu armele letale şi muniția din dotare

(1) În cazul persoanelor prevăzute la art. 43 care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, urmează să se deplaseze în străinătate împreună cu armele aflate în dotare, înscrierea acestor arme, precum şi a muniției corespunzătoare se face în pașaportul de serviciu de către organele poliției de frontieră, cu ocazia ieșirii din țară a acestor persoane, pe baza adeverinței eliberate titularilor de către instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(2) Adeverința prevăzută la alin. (1) trebuie să cuprindă date referitoare la calitatea titularului acesteia, data şi punctul de frontieră prin care titularul urmează să iasă din țară, precum şi cu privire la armele şi cantitatea de muniție care urmează să fie scoase de pe teritoriul României.

(3) Instituţiile la care sunt încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) au obligaţia să informeze, în scris, Inspectoratul General al Poliției Române, precum şi Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, ori de câte ori aceste persoane urmează să călătorească în străinătate cu armele înscrise în pașaportul de serviciu.

(4) Prevederile art. 48 alin. (3) se aplică în mod corespunzător şi în cazul persoanelor prevăzute la art. 43, în aceasta situaţie organele poliției de frontieră având obligaţia să anunțe în scris şi instituţiile unde sunt încadrate aceste persoane.

(5) Condiţiile în care persoanele prevăzute la art. 43 pot călători în străinătate cu armele aflate în dotare se stabilesc prin ordin al conducătorului fiecărei instituții unde sunt încadrate aceste persoane.

Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, deținerea, portul şi folosirea armelor letale, precum şi a muniției aferente, de către persoanele fizice străine

Articolul 53. Procurarea armelor letale de către străinii cu domiciliul sau reşedinţa în România

(1) Străinii care au reşedinţa sau domiciliul în România pot fi autorizați să procure numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție. În sensul prezentei legi, sunt considerați că au reşedinţa sau domiciliul în România străinii titulari ai unui permis de ședere temporară sau, după caz, permanentă, acordat în condiţiile legii privind regimul străinilor în România, precum şi străinii care au dobândit o formă de protecţie în România în condiţiile legii privind statutul şi regimul refugiaților.

(2) Autorizația de procurare a armelor de vânătoare, de tir sau de colecție se acordă în condiţiile prevăzute la art. 15 persoanelor prevăzute la alin. (1) care posedă permis de ședere valabil.

(3) Prevederile art. 16 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 17-21, art. 23-25, art. 26 alin. (1) şi (2) lit. b) şi c), art. 27-32, art. 37-42, art. 44 alin. (1), art. 45-47, art. 51 şi, după caz, art. 52 se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la alin. (1).

Articolul 54. Procurarea şi scoaterea de pe teritoriul României a armelor letale de către străinii titulari ai dreptului de scurtă ședere

(1) Străinii care călătoresc în România pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, precum şi cei prevăzuţi la art. 53 alin. (1) pot fi autorizați să procure din România numai arme de vânătoare, de tir sau de colecție, în vederea scoaterii acestora din România.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot fi autorizate să scoată, personal, de pe teritoriul României, doar câte o singură armă dintre cele procurate în timpul unei călătorii în România. Scoaterea din România a două sau mai multor arme se poate face numai prin intermediul armurierilor români, autorizați să comercializeze aceste arme.

(3) Inspectoratul General al Poliției Române eliberează persoanelor prevăzute la alin. (1), la cerere, autorizația de procurare a armelor, dacă îndeplinesc următoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) fac dovada intrării şi șederii legale în România; c) îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 15 alin. (1) lit. c), d) şi f); d) fac dovada, prin documente certificate sau eliberate de reprezentanța diplomatică sau oficiul consular al statului în care urmează să transporte arma, că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislația acelui stat pentru deținerea armelor pentru care solicită autorizația de procurare.

(4) În termen de 3 zile de la procurarea armei, străinii trebuie să se prezinte la Inspectoratul General al Poliției Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(5) Procedura acordării autorizației de procurare a armei şi a autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României de către persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilește prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 55. Introducerea, deținerea, portul şi folosirea armelor letale, pe teritoriul României

(1) Străinii care călătoresc în România pentru a participa la concursuri oficiale de tir sau pentru a practica vânătoarea, în condiţiile legii, pe baza unei vize de scurtă ședere ori care beneficiază de scutire de la obligativitatea acestei vize, potrivit legii, pot fi autorizați să deţină şi, după caz, să poarte şi să folosească armele de vânătoare sau de tir pe care le deţin, dacă armele şi muniția sunt înscrise în documentele de trecere a frontierei.

(2) Avizul de introducere a armelor în țară se poate acorda strainilor de către Inspectoratul General al Politiei de Frontieră, în urmatoarele condiţii: a) fac dovada deținerii legale a armelor, în statul de unde provin; b) arma să îndeplinească condiţiile impuse de normele de omologare; c) în cazul armelor de vânătoare, prezintă o invitație nominală de la o asociaţie de vânătoare din România, legal constituită, ce îşi desfăşoară activitatea conform Legii nr. 103/1996, republicată, cu modificările ulterioare, sau de la Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, pentru a participa la o vânătoare organizată, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecționar de arme român; d) în cazul armelor de tir, fac dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie sau un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federația Română de Tir Sportiv sau de Federația Română de Schi şi Biatlon, ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecționar de arme român.

(3) În cazul tranzitării teritoriului României de către străini cu armele prevăzute la alin. (1), avizul prevăzut la alin. (2) se acordă numai cu condiţia prezentării documentelor care atestă faptul că introducerea armelor şi muniției respective este permisă pe teritoriul statului de destinație.

(4) Procedura şi documentele necesare acordării avizului prevăzut la alin. (2) şi (3), cantitățile de arme care pot fi introduse de străini în România, precum şi punctele de trecere a frontierei de stat prin care străinii pot intra în România cu aceste arme şi muniția aferentă se stabilesc în normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 56. Regimul aplicabil unor categorii speciale de străini deţinători de arme letale

(1) Însoțitorii delegațiilor străine, la nivelul șefilor de stat sau de guvern, ai altor demnitari străini care beneficiază de protecţie, precum şi militarii străini pot introduce, purta şi folosi, pe teritoriul României, arme de apărare şi pază, pe bază de reciprocitate, sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, dacă acestea sunt notificate prin Ministerul Afacerilor Externe şi, respectiv, Ministerul Apărării Naţionale sau Ministerul Administraţiei şi Internelor.

(2) Membrii personalului misiunilor diplomatice, ai oficiilor consulare şi ai reprezentanțelor organizaţiilor internaționale acreditate în România pot purta şi folosi arme de aparare şi pază, pe bază de reciprocitate sau în condiţiile stabilite prin acorduri bilaterale, fără a mai fi necesară obtinerea permisului de armă.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (2) pot procura din România arme de apărare şi pază, în baza autorizației eliberate de Inspectoratul General al Poliției Române, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.

Condiţii cu privire la procurarea, înstrăinarea, detinerea, portul şi folosirea armelor neletale de către persoanele fizice

Articolul 58. Procurarea şi înstrăinarea armelor neletale

(1) Cetăţenii români şi străinii cu şedere legală în România, care au împlinit vârsta de 18 ani, pot să procure arme neletale, precum şi muniţia aferentă, de la orice armurier autorizat să comercializeze astfel de arme: a) după obţinerea autorizaţiei de procurare potrivit alin. (2), pentru armele prevăzute la categoria E din anexă; b) după notificarea prealabilă a organelor prevăzute la art. 12 alin. (1), pentru armele prevăzute la categoria F din anexă.

(1^1) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) pot procura, în scopul deţinerii, respectiv al portului şi folosirii, cel mult două arme neletale de autoapărare sau de tir sportiv din categoria celor prevăzute la categoria E din anexă.

(2) Autorizaţia de procurare a armelor neletale se acordă persoanelor prevăzute la alin. (1), dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: a) nu au fost condamnate prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru săvârşirea cu intenţie a uneia dintre infracţiunile prevăzute de prezenta lege sau la o pedeapsă privativă de libertate mai mare de 2 ani pentru infracţiuni comise cu intenţie; b) nu sunt învinuite sau inculpate în cauze penale pentru fapte săvârşite cu intenţie, pentru care legea prevede o pedeapsă al cărei maxim special este mai mare de 2 ani sau pentru fapte incriminate ca infracţiuni prevăzute de prezenta lege; c) sunt apte din punct de vedere psihologic şi medical; d) în ultimii 5 ani nu le-a fost revocat sau, după caz, anulat dreptul de port şi folosire a armelor supuse autorizării, în condiţiile prevăzute de art. 58^3 alin. (2) lit. e) sau pentru obţinerea acestui drept pe baza unor documente ori informaţii false.

(3) Prevederile art. 15 alin. (2) – (4) şi ale art. 17-19 se aplică în mod corespunzător pentru situaţia prevăzută la alin. (2), cu excepţia termenului de soluţionare a cererii de eliberare a autorizaţiei de procurare, care este de 30 de zile de la data primirii acesteia.

(4) Dreptul de procurare a armelor prevăzute la alin. (1) lit. a) se pierde, iar autorizaţia de procurare a acestora se retrage de către organul care a eliberat-o, dacă titularul nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (2).

(5) Pentru armele neletale prevăzute la categoria F poziţia 26 din anexă, pot notifica în prealabil organele de poliţie competente doar persoanele care îndeplinesc condiţia prevăzută la alin. (2) lit. a).

(6) Armele prevăzute la alin. (1) nu pot fi înstrăinate, încredinţate sau împrumutate de către posesorii acestora, cu excepţia cazului în care acestea sunt depuse la organul de poliţie competent, la personalul abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor, la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval ori aerian, precum şi în alte locuri stabilite prin lege sau la armurieri, în vederea depozitării ori înstrăinării.

(7) Procedura de acordare a autorizaţiei de procurare a armelor neletale se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 58^1. Drepturile şi obligaţiile posesorilor armelor neletale supuse autorizării

(1) Dispoziţiile referitoare la acordarea permisului de armă, la înscrierea armei în permisul de armă, la drepturile şi obligaţiile solicitantului armei letale, prevăzute la art. 24 alin. (1) şi (2), art. 25 alin. (1), art. 28 şi 51, se aplică şi în ceea ce priveşte armele neletale supuse autorizării.

(2) Permisul de armă se vizează de către autoritatea competentă dacă titularul îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 58 alin. (2). Prevederile art. 27 alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul armelor prevăzute la categoria E poziţia 25 din anexă, destinate pentru colecţie, autorităţile competente pot acorda numai un drept de deţinere. Prevederile art. 29 se aplică în mod corespunzător.

Articolul 60. Păstrarea armelor neletale

Posesorii armelor neletale au obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu sau reşedinţă, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea şi să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală.

Articolul 61. Introducerea armelor neletale pe teritoriul României de către străini

(1) Introducerea de către străini a armelor neletale din categoria celor supuse autorizării pe teritoriul României este interzisă, cu excepţia cazurilor în care titularul face dovada faptului că urmează să participe la un concurs de tir organizat de o asociaţie ori un club de tir sportiv dintre cele recunoscute de Federaţia Română de Tir Sportiv sau de Federaţia Română de Schi şi Biatlon ori, după caz, prezintă invitaţia unui colecţionar de arme român.

(2) Străinii pot introduce în România arme neletale legal deţinute, din categoria celor supuse notificării prealabile, numai după obţinerea autorizaţiei de introducere a armelor în ţară*).

(3) Autorizaţia de introducere a armelor în ţară se acordă dacă solicitantul îndeplineşte următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) motivează, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(4) Procedura acordării autorizaţiei prevăzute la alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 62. Portul armelor neletale destinate pentru autoapărare

(1) Persoanele prevăzute la art. 58 alin. (1) au dreptul să poarte asupra lor doar o singură armă neletală destinată pentru autoaparare, dintre cele procurate în mod legal.

(2) Este interzis portul armelor neletale, destinate pentru autoaparare, în urmatoarele condiţii:

a) în locuri aglomerate, stadioane, săli de spectacol şi adunări publice, precum şi în alte locuri în care folosirea acestor arme este interzisă prin lege; b) dacă deţinătorul se află sub influenţa băuturilor alcoolice, produselor sau substanţelor stupefiante, a medicamentelor cu efecte similare acestora ori în stare avansată de oboseală sau suferă de afecţiuni temporare, de natură să genereze o stare de pericol în condiţiile în care poartă armă asupra sa; c) neînsoţite de documentul care atestă dreptul de port şi folosire.

Articolul 63

(1) Titularii dreptului de a purta şi folosi arme neletale, destinate pentru autoapărare, pot face uz de armă numai în poligoanele autorizate în condiţiile prezentei legi sau în caz de legitimă apărare ori stare de necesitate.

(2) Armele neletale destinate agrementului şi tirului sportiv, prevăzute la poziţiile 25 şi 31 din anexă, pot fi folosite în spaţii delimitate care nu sunt accesibile publicului sau în spaţii special amenajate, pentru a nu pune în pericol integritatea corporală şi viaţa persoanelor.

(3) Arbaletele, arcurile, precum şi armele prevăzute la poziţia 25 din anexă, destinate colecţiei, pot fi folosite în condiţiile prevăzute la art. 29.

(4) Folosirea armelor neletale în poligoanele autorizate se poate face numai în condiţiile stabilite prin regulamentele de ordine interioară ale acestora.

(5) Este interzisă folosirea armelor prevăzute la alin. (2) în locuri publice.

Regimul circulaţiei armelor şi munițiilor

Articolul 88. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească armele şi munițiile pentru a putea fi deţinute sau comercializate

(1) Armele şi munițiile fabricate pe teritoriul României pot fi deţinute sau comercializate numai dacă îndeplinesc urmatoarele condiţii: a) sunt marcate de armurierul autorizat să le producă; b) sunt omologate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Munițiilor; c) armele sunt înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi sunt însoțite de cartea de identitate a armei.

(2) Armele şi munițiile fabricate în străinătate, introduse pe teritoriul României, pot fi comercializate sau, după caz, deţinute de persoane fizice sau juridice din România, numai dacă: a) sunt marcate de producătorul din străinătate; b) sunt avizate de Autoritatea Naţională pentru Omologarea Armelor şi Munițiilor, pentru conformitate cu normele de omologare;  c) armele au fost înregistrate în Registrul Naţional al Armelor şi s-a eliberat câte o carte de identitate pentru fiecare armă.

(3) Sunt exceptate de la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (2) armele şi munițiile care tranzitează, în condiţiile legii, teritoriul României.

Regimul operaţiunilor cu arme şi muniții

Articolul 103. Efectuarea operaţiunilor cu arme

(1) Operaţiunile cu arme şi muniţii pe teritoriul României pot fi efectuate numai de către sau prin intermediul armurierilor, în condiţiile stabilite prin prezenta lege, cu excepţia persoanelor fizice care, în baza autorizaţiei de procurare sau a dovezii notificării, după caz, pot cumpăra din străinătate şi introduce în ţară, în condiţiile legii, arme letale şi neletale.

(2) Armurierii constituiţi în subordonarea sau coordonarea instituţiilor publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice şi securităţii naţionale pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile stabilite prin ordin al conducătorului fiecăreia dintre aceste instituţii.

(3) Operaţiunile cu arme şi muniţii pot fi efectuate şi de către armurierii constituiţi prin acte normative în subordonarea sau coordonarea altor instituţii publice.

(4) Persoanele juridice de drept privat constituite ca armurieri pot efectua operaţiuni cu arme şi muniţii, în condiţiile prezentei legi.

(5) Procedura autorizării persoanelor fizice desemnate să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii în structura armurierilor prevăzuţi la art. 104 alin. (2) se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Articolul 104. Armurierii

(1) Sunt armurieri de drept următoarele categorii de persoane juridice: a) instituţiile publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranței naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora; b) instituţiile publice şi unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea celor prevăzute la lit. a), care, prin competentele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deținerea şi folosirea armelor şi munițiilor, precum şi Federația Română de Tir Sportiv, Federația Română de Schi şi Biatlon, cluburile sportive afiliate acestora şi gestionării fondurilor de vânătoare; c) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative în vederea efectuării de operaţiuni cu arme şi muniţii.

(2) Se pot constitui în armurieri, la cerere, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege, societăţile comerciale care nu se află în subordonarea sau coordonarea persoanelor juridice prevăzute la alin. (1) lit. a).

Articolul 105. Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de către armurieri

(1) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (1) sunt autorizate să efectueze operaţiuni cu arme şi muniții, după cum urmează: a) instituţiile publice care au competențe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranței naţionale, precum şi persoanele juridice aflate, potrivit legii, în subordonarea sau coordonarea acestora, pentru toate categoriile de operaţiuni cu arme şi muniții; b) instituţiile publice şi unitățile aflate în subordonarea sau coordonarea acestora, care, prin competențele conferite de lege, desfăşoară activităţi ce necesită deținerea şi folosirea armelor şi munițiilor, pentru operaţiuni de procurare, înstrăinare în scop necomercial, reparare şi depozitare; c) companiile naţionale şi societăţile comerciale constituite în baza unor acte normative, pentru efectuarea operaţiunilor în vederea cărora au fost constituite.

(2) Persoanele juridice prevăzute la art. 104 alin. (2) pot fi autorizate, la cerere, să desfăşoare operaţiuni cu arme şi muniţii.

(3) Importul şi exportul armelor de apărare şi pază sunt supuse controlului autorităţilor cu atribuţii în domeniul produselor strategice.

Articolul 109. Categorii de operaţiuni care pot fi desfăşurate de armurierii autorizați

Armurierii autorizati în condiţiile art. 108 pot desfăşura urmatoarele activităţi: a) cei autorizați să desfășoare operaţiuni de comercializare a armelor şi munițiilor: cumpărare, vânzare, închiriere, schimb, import, export şi transfer de arme şi muniții, precum şi intermedierea efectuării acestor operaţiuni; b) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de reparare a armelor: reparare şi verificare a armelor, efectuarea inspecţiilor tehnice periodice în baza autorizaţiei eliberate de autorităţile prevăzute la art. 67; b^1) cei autorizaţi să desfăşoare operaţiuni de producere a armelor: producerea, asamblarea, modificarea, prelucrarea, experimentarea, casarea şi distrugerea de arme letale şi arme neletale; c) cei autorizați să desfășoare operaţiuni de transport: să efectueze transporturi de arme şi muniții în țară, în şi din străinătate, cu mijloace de transport proprii sau închiriate, omologate în condiţiile legii.

Regimul procurării, deținerii, portului şi folosirii armelor şi munițiilor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României şi de către cetățenii români pe teritoriile statelor membre

Articolul 114. Procurarea armelor letale de pe teritoriul României

(1) Procurarea unei arme letale, precum şi a munițiilor corespunzătoare, de pe teritoriul României, de către rezidenții statelor membre, în scopul scoaterii acesteia din țară, se poate face, în condiţiile prezentei legi, numai în baza autorizației de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de Directia Generală de Politie a Municipiului Bucureşti, de inspectoratele județene de poliție în a căror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care urmează să fie procurată arma, precum şi de către Inspectoratul General al Poliției Române.

(2) Autorizatia prevăzută la alin. (1) se eliberează la cerere, dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiţii: a) a împlinit vârsta de 18 ani; b) face dovada faptului că este rezident al unui stat membru; c) prezintă autorizația de procurare a armei sau, după caz, a muniției, eliberată de autorităţile competente ale statului al cărui rezident este, cu excepţia cazului în care în acel stat procurarea armei nu este condiţionată de obtinerea unei autorizaţii prealabile; d) nu prezintă pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.

(3) Este interzisă deținerea pe teritoriul României a armelor de apărare şi pază de către rezidenții statelor membre, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 56 şi art. 129 alin. (2). Procurarea acestor arme este permisă numai prin intermediul armurierilor români autorizați să le transfere în afara teritoriului României.

(4) În cazul în care procurarea armelor letale, precum şi a munițiilor corespunzătoare se face prin intermediul armurierilor români autorizați să le transfere în afara teritoriului României, nu mai este necesară obținerea de către solicitant a autorizatiei prevăzute la alin. (1).

(5) Armele procurate de către rezidenții statelor membre în timpul unei călătorii în România, în condiţiile prevăzute la alin. (1), nu pot fi folosite pe teritoriul României. În termen de 3 zile de la procurarea armei, persoanele trebuie să se prezinte la Directia Generală de Poliție a Municipiului Bucureşti, la inspectoratele judetene de poliție în a caror rază teritorială de competenţă îşi desfăşoară activitatea de comercializare a armelor armurierul de la care a fost procurată arma sau la Inspectoratul General al Poliției Române, care procedează la sigilarea armei şi eliberarea autorizației de scoatere a armei de pe teritoriul României.

(6) Inspectoratul General al Politiei Române informeaza de îndată autorităţile competente ale statelor membre ai caror rezidenti au procurat arme şi munitii în condiţiile alin. (1), despre fiecare achiziție efectuată.

Articolul 115. Introducerea armelor şi munițiilor pe teritoriul României

(1) Rezidenții statelor membre pot intra pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, numai cu armele şi munițiile a căror procurare şi deținere este permisă în România.

(2) Pot intra pe teritoriul României cu armele de foc legal deţinute numai rezidenții statelor membre care sunt titulari ai unui pașaport european pentru arme de foc în care sunt înscrise aceste arme, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii: a) documentul să fie valabil; b) să nu existe în acest document menţiunea că introducerea armei este interzisă pe teritoriul României; c) în cazul armelor de vânătoare, titularul să prezinte la intrarea pe teritoriul României o invitație din partea unei asociaţii de vânătoare române legal constituite, iar în cazul armelor de tir, titularul să prezinte dovada că urmează să participe la un concurs de tir organizat de Federatia Română de Tir Sportiv sau, după caz, de Federatia Română de Schi şi Biatlon; d) în cazul armelor de vânătoare, de tir sau al armelor de colecție funcționale, cu excepţia situaţiilor prevăzute la lit. c), să existe în document menţiunea referitoare la existența autorizației de introducere a armelor respective în România; e) persoana să nu prezinte pericol pentru ordinea publică, siguranţa naţională, viaţa şi integritatea corporală a persoanelor, conform datelor şi informaţiilor existente la organele competente.

(3) Inspectoratul General al Politiei Române întocmeşte şi transmite autorităţilor competente ale statelor membre lista armelor letale şi a munițiilor a caror introducere pe teritoriul României este condiţionată de obținerea prealabilă a autorizatiei prevăzute la alin. (2) lit. d).

(4) Rezidenții statelor membre pot intra pe teritoriul României cu armele neletale legal deţinute, numai dacă indeplinesc urmatoarele condiţii: a) au împlinit vârsta de 18 ani; b) motivează organelor poliției de frontieră, în scris, necesitatea introducerii armei pe teritoriul României.

(5) În cazul în care rezidenții statelor membre intră sau ies pe/de pe teritoriul României cu armele deţinute, în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), organele poliției de frontieră procedează după cum urmează: a) în cazul armelor de foc, fac menţiuni în pasaportul european pentru arme de foc cu privire la data intrării, respectiv a ieșirii cu aceste arme; b) în cazul armelor neletale, la intrarea în țară eliberează persoanei o adeverință de introducere în țară a acestor arme, iar la iesire rețin această adeverință.

(6) În situaţia în care, pe timpul șederii în România, rezidenții statelor europene înstrăinează, pierd, li se fură sau li se distrug armele cu care au intrat în condiţiile prevăzute la alin. (2) şi (4), aceștia au obligaţia să anunțe, în condiţiile legii, organele de poliție în a caror rază de competenţă s-a produs evenimentul, acestea eliberându-le cu această ocazie o dovadă în acest sens care va fi prezentată organelor poliției de frontieră la ieşirea din țară.

Articolul 118. Regimul deținerii, portului şi folosirii armelor de către rezidenții statelor membre pe teritoriul României

(1) Rezidenții statelor membre, titulari ai pașaportului european pentru arme de foc, pot deține sau, după caz, purta şi folosi armele introduse în România în condiţiile prevăzute la art. 115 alin. (2) şi (4), numai în scopurile pentru care sunt destinate aceste arme, în condiţiile stabilite de lege pentru cetățenii români.

(2) Rezidenții statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România, şi care doresc să procure arme de foc de la un armurier român, în scopul deținerii sau, după caz, al portului şi folosirii armelor pe teritoriul României, pot fi autorizați în acest sens de către organele de poliție competente, în aceleași condiţii ca şi cetățenii români, numai sub rezerva comunicării acordului prealabil al autorităţilor statelor membre ai caror rezidenți sunt, în cazul în care procurarea armei este supusă autorizării în acel stat. În situaţia în care procurarea armelor este supusă doar declarării în statele respective, este necesară numai informarea autorităţilor competente ale acelor state.

(3) Rezidenților statelor membre care au reşedinţa sau, după caz, domiciliul în România li se poate acorda, în condiţiile stabilite de lege pentru cetățenii români, dreptul de deținere sau, după caz, de port şi folosire pe teritoriul României a armelor legal procurate, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenți sunt.

(4) Rezidenții statelor membre pot înstrăina arme de foc pe teritoriul României în aceleași condiţii prevăzute de lege pentru cetățenii români, cu condiţia informării autorităţilor competente ale statului ai cărui rezidenți sunt. În situaţia în care aceste arme au fost procurate din afara teritoriului României, înstrăinarea este permisă numai dacă, atunci când este cazul, a fost autorizată în prealabil de autorităţile statului ai cărui rezidenți sunt.

Articolul 119. Regimul pașaportului european pentru arme de foc care se eliberează cetățenilor români

(1) Cetățenii români care deţin, în condiţiile prezentei legi, arme letale şi care doresc să călătorească cu acestea în statele membre pot solicita organului de poliție care le-a acordat permisul de armă eliberarea unui pașaport european pentru arme de foc.

(2) Pașaportul european pentru arme de foc conferă titularului dreptul de a circula pe teritoriul statelor membre împreună cu armele şi, după caz, muniția aferentă înscrise în acest document, numai în măsura în care deținerea armelor înscrise în acest document este permisă în statul în care urmează să călătorească sau, după caz, dacă este autorizat de autorităţile competente ale acelui stat să introducă pe teritoriul său armele respective.

(3) În pașaportul european pentru arme de foc, organele de poliție au obligaţia să înscrie menţiunile corespunzătoare, referitoare la statele membre pe teritoriul cărora este interzisă deținerea armelor înscrise în document, precum şi cu privire la statele membre pe teritoriul cărora se pot introduce armele respective, numai după obținerea unei autorizaţii prealabile acordate în acest sens de autorităţile competente ale acestor state.

Articolul 120. Condiţiile acordării, prelungirii şi retragerii pașaportului european pentru arme de foc

(1) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă dacă solicitantul îndeplinește următoarele condiţii:

a) este titular al unui permis de armă pentru armele care urmează să fie înscrise în pașaportul european pentru arme de foc; b) prezintă motivele pentru care dorește să călătorească pe teritoriul statelor membre cu armele pentru care solicită pașaportul european pentru arme de foc.

(2) Pașaportul european pentru arme de foc se acordă cu o valabilitate de 5 ani, perioada care poate fi prelungită cu încă 5 ani.

(3) În cazul anulării autorizării şi al retragerii permisului de armă al titularului, se va retrage şi pașaportul european pentru arme de foc.

(4) Modificările legate de deținerea sau de caracteristicile armelor, la fel ca şi pierderea, furtul sau înstrăinarea acestora, sunt menţionate în pașaportul european pentru arme de foc de către organul de poliție emitent.

(5) Este interzisă înstrăinarea de către titular a pașaportului european pentru arme de foc, cu excepţia cazului când acesta este depus la autorităţile competente sau, după caz, este reținut de acestea.

Evaluarea Cazului

    Adaugă documente